Softverski sistem za učenje ekspertskih sistema

Apstrakt

U radu je opisan softverski sistem, koji je realizovan na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, za učenje predmeta Ekspertski sistemi. Softver je razvijen kao edukacioni sistem namenjen studentima i koristi se za potrebe nastave na osnovnim i master studijama. Sistem omogućava pregled primera i zadataka korak po korak po temama kojima pripadaju i koje se rade na predavanjima i vežbama. Realizovane su sledeće simulacije: strategije pretraživanja po širini, po dubini, metodom planinarenja, metodom prvo najbolji, metodom grananja i ograničavanja, metodom A*, pretraživanja u igrama, produkcioni sistemi, opšti rešavač problema GPS, sistem za planiranje STRIPS, fuzzy logika, rezonovanje na osnovu faktora izvesnosti i drugi načini izražavanja neizvesnosti. Studenti mogu i sami da unose svoje primere i zadatke i tako simuliraju željenu situaciju. Simulaciju mogu u svakom trenutku vratiti u prethodni korak ili ići na sledeći. Na kraju simulacije student može odštampati i detaljan postupak rešavanja zadatka. Realizovani sistem predavačima omogućava mnogo efikasniji rad, a studentima brže savladavanje gradiva.

Publikacija
Zbornik radova sa 18. telekomunikacionog foruma (TELFOR 2010), Beograd, Srbija, pp. 1129-1132, IEEE
Datum