STS.news.sr

The Serbian Semantic Textual Similarity News Corpus

View the Project on GitHub vukbatanovic/STS.news.sr

Uputstva korišćena u anotaciji STS.news.sr korpusa

Ovaj dokument sadrži srpsku verziju uputstava korišćenih u anotaciji srpskog korpusa kratkih novinskih tekstova za određivanje semantičke sličnosti (STS.news.sr). Uputstva su takođe dostupna i na engleskom.

Opšte smernice su identične onima koje su korišćene u anotacijama skupova podataka sa SemEval zajedničkih zadataka na temu određivanja semantičke sličnosti kratkih tekstova (2012-2017). Međutim, ovaj dokument sadrži drugačije primere za svaku od ocena. Pored toga, umesto jednog primera za svaku ocenu, navedena su po tri primera za svaku ocenu - zaključeno je da ovo povećava razumljivost zadatka i kvalitet anotacije. Primeri su preuzeti iz MSRPar (2012) i Headlines (2013-2016) delova anotiranih SemEval STS korpusa na engleskom, a zatim su profesionalno prevedeni na srpski.

Uporedite značenja dva iskaza

Uputstva

Dva iskaza mogu da znače istu stvar čak i ako koriste vrlo drugačije reči ili fraze. Nasuprot tome, dva iskaza koja su na prvi pogled veoma slična u pogledu izbora reči, fraza i ukupne strukture mogu imati veoma različita značenja.

Vaš zadatak je da uporedite dva iskaza i odredite vrstu odnosa koji postoje između njihovih značenja/poruka (tj. između onoga šta oni kažu o/na šta se odnose u svetu).

Da biste uspešno sproveli ovaj zadatak zamislite situacije koje iskazi opisuju i kontrastirajte ono što je sadržano u prvom sa onim što je sadržano u drugom iskazu.

Da li se iskazi odnose na istu osobu, radnju, događaj, ideju ili stvar? Da li su iskazi slični ali se razlikuju u pogledu bilo manjih bilo većih detalja?

Saveti:

Ocene i primeri